Ordinært medlemsmøde 5-5-2014

 

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE D.5. MAJ, 2014 AAB, AFD.3

Formand Leif Larsen byder velkommen til Michael Bendixen fra boligforeningen AAB’s

organisationsbestyrelse, til regnskabschef Torben Lærkesen fra AAB samt de fremmødte beboere, som repræsenterer 10 lejemål:20 stemmer.

Michael Bendixen bliver enstemmigt valgt til dirigent og konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt samt gennemgår dagsordenen.

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning, som vedtages enstemmigt.

Regnskabschef Torben Lærkesen kommenterer punktet regnskab med at opsummere, at underskuddet i 2012 skyldtes for få henlagte midler til drænprojektet. Det blev så aftalt, at der skulle søges om lån til at dække udgifterne til omfangsdrænet. Et lån på 3,5 mio. kr. er bevilget, og det skal vi så begynde at afdrage i 2015.

De2,4 mio. kr., som i 2012 blev brugt fra DV-planen, er nu lagt tilbage til fremtidige projekter. Regnskabet i 2013 er holdt inden for rammerne, og det udviste overskud på 973.000 kr. skyldes lånet, som så skal dække underskuddet på driftsbudgettet i2012. Det understreges, at omfangsdrænet kostede det, der var budgetteret.

Og afdrag på det bevilgede lån erstatter afdrag på lånet til vinduer, som udløber i 3. kvartal i 2015.

Torben Lærkesen redegør for budget for 2015, som er med en stigning ph 5% i forhold til 20l4. 20l5 er der en påvirkning af både det gamle og det nye lån. Derfor er der skåret på nogle poster, og i 2016 må de så komme på plads igen. Hvilket betyder, at bestyrelsen har en opgave med stram styring af omkostningeme i 2015. Det er realistisk, men der skal overvejelser til vedr. prioritering af udgifter til løbende arbejder.

Huslejestigningen på 5% skyldes altså pris- og omkostningsstigninger.

Budgettet for 2015 vedtages enstemmigt.

Da der ikke er indkommet forslag, går man over til valg.

Majken Kaznelson modtager ikke genvalg. Det forklares, at fremtidigt vil kassererjobbet være mindre tidskrævende, da afdeling 3 vil gå over til et nyt regnskabssystem, hvor regningerne vil blive betalt af boligforeningen. Man kan så trække en kasserapport, som sammen med kasseregnskabet skal godkendes af afdelingsbestyrelsen en gang om måneden. Da ingen ønsker at stille op til posten, meddeler formand Leif Larsen, at han godt vil påtage sig posten for I år. Når der næste år skal være formandsvalg, skal der så ekstraordinært være valg af kasserer for 1 år.

Dette godtages, idet der så i stedet for en kasserer skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år, fordi antallet i bestyrelsen skal være ulige. Sune Roed-Jeppesen bliver valgt med applaus for 1 år.

Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen bliver genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Nina Rasmussen bliver genvalgt for 2 år.

Valgt som suppleant bliver Ren6 Bergendorff v. fuldmagt for 2 år.

Under punktet eventuelt fremføres:

At børneforældre opfordrer deres børn til ikke at gå ind i log lege i vasketøjet.

At forældre til store børn også holder øje, så der ikke bliver råbt for højt, leget for vildt eller ødelagt legetøj.

At der ikke stilles blomster, sko, støvler, ølkasser, skraldeposer på trapperne. Det er forbudt ifølge brandvedtægt og husorden.

At der ikke ryges ud af vinduerne, det generer beboerne ovenover.

At ting, der stilles i storskrald, stilles ordentligt og hensigtsmæssigt. At sække med tøj smides i almindeligt skrald eller Røde Kors-container og pap i papcontainer.

Der mindes om, at ejendommen har 100 års fødselsdag. Dagen fejres Iødag d. 16.08.14 i gården.

Vi mangler beboere, der vil hjælpe med at arrangere eller give en hånd. Man har tænkt på et arrangement for børnene, fællesspisning og noget musik.

Man kan kontakte Nina Rasmussen eller melde sig på kontoret, hvis man vil være med i festudvalget.

NB! ! ! Kun i nødstilfælde – såsom sprængt vandrør – kan bestyrelsen kontaktes telefonisk.

AI anden henvendelse skal foregå i kontortiden mandage kL 18.00-18.30.

Referent Ulla Kvist Sørensen