Ordinært medlemsmøde 15-5-2016

Mødet blev afholdt i afdelingens beboerlokale i Halsskovgade 7, st.

Til stede var: Bent Haupt Jensen, boligforeningen AAB’s formand, bestyrelsen for AAB, afd.3 Leif Larsen, Birgith Sølvblad, Liselotte Larsen, Nina Rasmussen og Ulla Kvist Sørensen. samt beboerne fra L3 lejemål=26 stemmer i alt.

Formand for AAB, afd. 3 Leif Larsen indledte med et velkommen og gik straks over til dagsordenens

første punkt valg af dirigent: Bent Haupt Jensen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at møde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Og der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Valgt til referent blev Ulla Kvist Sørensen, som gør opmærksom på, at mødet bliver optaget.

Stemmeoptælling foretages af dirigenten, så der foretages ikke valg af stemmeudvalg.

Vedr. vedtagelse af forretningsorden for afdelinssmøderne i AAB. afd. 3 bemærker formand Leif Larsen, at det omdelte bilag herom er identisk med den forretningsorden, som hidtil har været gældende i afdelingen og anbefaler, at man stemmer for. Bent Haupt Jensen kommenterer, at det har været meget forskelligt, om man har haft forretningsordener i afdelingerne, og over tid er der lavet tilpasninger og afvigelser, og når orginationsbestyrelsen kom ud, var det sjældent, at man havde papir på, hvornår det var foregået. Det er ment som en opsamling, og for afd. 3’s vedkommende er der ingen ændringer, fordi det tidligere er besluttet, at årsregnskabet fremlægges til orientering, at det tidligere er besluttet at afdelingsmødet Referat af ordinært medlemsmøde i AAB, afd. 3 d. 17. maj 2016

vælger repræsentantskabsmedlemmerne samt formand og kasserer. Det er der man kunne have valgt noget andet. Derudover er der valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvis der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samtidig, kan man vælge først det ene, så det andet. Eller man kan vælge 2 bestyrelsesmedlemmer, således at der er kampvalg

mellem alle, der stiller op. I afd. 3 vælges de enkeltvis, så der ingen ændringer, men blot en vedtagelse af en forretningsorden med de tilpasninger, der hele tiden har været. Hvis den foreslåede forretningsorden vedtages gælder den fremover og kan kun ændres via skriftligt forslag.

Forretningsordenen vedtages enstemmigt.

Vedr. beretningen for perioden siden sidste møde eller i øvrigt forhold, der vedrører afdelingen efterlyser dirigenten spørgsmål og kommentarer.

Kim Edslev har bemærkning til stigning af leje på loftsværelser. Han mener at huske, at det blev besluttet på et afdelingsmøde, hvad lejen skulle være, og at det blev besluttet, at der ikke skulle betales varme. Derfor mener han, at bestyrelsen har dikteret nye regler. Dog mener han, at der kan være behov for fornyelse, men at det ville have klædt bestyrelsen at komme med forslag. Formand Leif Larsen anfører, at der siden år 2000 er betalt varme inkluderet i lejen.

Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen svarer, at ikke prisen, men nok reglerne har været diskuteret og bestemt på et afdelings møde. Desuden er priserne ikke sat op i 16 år. Kim Edslev mener, at det blev bestemt dengang, da Lone Holm var formand, og hans anke går ikke på priserne, men måden, det er afgjort på.

Ulla Kvist Sørensen understreger, at i værelseslejen er inkluderet varme og TV-stik, da lejemålene på loftet IKKE er selvstændige lejemå1, da der ikke er køkken eller bad, men udlejes fortrinsvis til beboere med størres børn. Kim Edslev fastholder, at bestyrelsen burde have fremlagt lejestigningen for beboerne, så indsigelser eller forslag kunne komme på bordet. Desuden at gårdmanden kunne forestå rengøringen på loftsværelsesgangene inkluderet i sit arbejde. Ulla Kvist Sørensen svarer, at det i sin tid var værelsesbeboerne selv, der besluttede, at de ville forestå rengøringen, men det bliver ikke gjort. Bestyrelsen har derfor bestemt, at gårdmanden skal forestå rengøringen af værelsesloftsgange og WC-er, da hygiejnen ikke er i orden.

Dirigent Bent Haupt Jensen anfører omkring loftsværelser, at bestyrelsen er fremkommet med velbegrundet beslutning om at sætte prisen op, men at man måske ved næste års afdelingsmøde skulle tage en principiel diskussion vedr. priser og vilkår, så formalia er i orden, hvis det er som Kim Edslev husker, at det har været besluttet på et afdelingsmøde.

Det tilslutter man sig.

En anden anke Kim Edslev fremfører er, at han d. 05. maj har oplevet en parkeringsvagt i færd med at skrive bøde ud til sønnens motorcykel og får at vide, at der klaget over, at motorcyklerne står parkeret som tilfældet er. At han har ringet til Q-park for at forhøre sig, hvilket regler de udstederbøder efter, men har ikke fået svar. Dagen efter finder han et udateret brev uden brevhoved eller underskrift, som bekendtgør ny parkeringsregler. Dirigent Bent Haupt Jensen bemærker, at man ikke skal sagsbehandle.

Kasserer Birgith Sølvblad anfører, at Københavns Kommune d. 01.04.16 har indført betaling for parkering af motorcykler. Hvis vi i vores gade ikke har nogen regler, så vil formentlig hele Østerbros motorcykler parkere her. Vi har plads til 5 biler og 2 motorcykler. Der er udleveret 15parkeringstilladelser til de 5 pladser. Derfor syntes vi, at det var

rimeligt at lave regler om, at der ikke skulle holde motorcykler på bilpladserne, men kun der, hvor der er plads til 2 motorcykler. Desuden er der regel om, at hvis en husstand i AAB, afd. 3 har Z biler, kan man kun få parkeringstilladelse til den ene. Familie med både bil og motorcykel, kan få tilladelse til en bil og en motorcykel. Endelig har man bil, skal man samtidig have licens til offentlig parkering, da man ikke har en fast parkeringsplads i vores gade.

Kim Edslev opponerer mod, at bestyrelsen ikke har diskuteret reglerne med beboerne, hvilket tages til efterretning.

En beboer anfører, at diskussionen synes at køre i 2 spor. Dets det, at reglerne ikke er forelagt beboerne, hvilket er taget til efterretning. Dels hvad indholdet af reglerne skulle være. En anden anfører, at Kim Edslev kunne være kommet med et ændringsforslag inden for tidsrammen, hvilket han mener ikke kunne lade sig gøre, da det omdelte ikke var dateret.

Det foreslås, at Kim Edslev kommer med et ændringsforslag til parkeringsreglerne ved næste medlemsmøde. En anfører, at uenigheden om reglerne måske består i, at der ikke må holde motorcykler på bilparkeringspladserne i vores del af gaden, hvilket synes at være en effektiv udnyttelse af pladserne.

Dirigent Bent Haupt Jensen anfører, at bestyrelsen som nævnt har besluttet regler for parkering uden at spørge beboerne, da de har skønnet, at det var den bedste udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser. Det kan man være enig eller uenig i. Derudover er der det principielle, og hvis det

skal ændres, må der komme et ændringsforslag til næste år. Ud fra det hørte, mener han, at der har været mulighed for det.

En beboer understreger, at parkeringspladserne er private, om det så ikke betyder at Kommunens regler kun gælder uden for Halsskovgade. Birgith Sølvblad fortæller, at før Q-park overtog parkeringen kom alle mulige og parkerede gratis i Halsskovgade samt holdt langtidsparkeret, når de skulle ud at rejse. Derfor er de gældende regler efter aftale med Q-park.

En anden beboer anfører, at diskussionen virker som om, at det er et spørgsmål om, hvor går grænsen for, hvad bestyrelsen kan beslutte selv. Nogle ting må de jo kunne beslutte.

Majken Kaznelson, som tidligere har været kasserer, antører: “Så snart det koster penge, bliver alle beboere inddraget, da de bliver forelagt et budget, hvor der afsat penge til f.eks. nye vaskemaskiner.

Så der kan man gøre indsigelse mod, at der indkøbes nye vaskemaskiner. Men så snart der kommer følelser ind over, uanset om det koster penge eller ej, så har man jo altid muligheden at stille forslag på afdelingsmøderne. Bestyrelsen er nødt til at have et vist handlerum for at hverdagen kan fungere.

Personligt har jeg ikke modtaget skrivelsen om parkeringsreglerne, men synes, at der er fint, at der pladser til dem, der har bor i afdelingen. Synes til gengæld, at det er irriterende, at det ikke er plads til min cykel i cykelstativet, fordi andre der bor rundt omkring også gerne vil parkere under halvtaget.

Skrivelsen om parkeringsreglerne kunne man have delt ud, så der havde været en chance for at komme med modforslag og indsigelse.

Bestyrelsen har et mandat i budgettet til at disponere over de penge, der er til rådighed. lnden for den ramme er man nødt til at træffe nogle beslutninger. Så må man vurdere, om det er så indgribende, at det skaltages op på afdelings mødet. Endvidere sørge for at holde beboerne orienteret enten ved opslag eller sedler i postkassen, så der er en mulighed for at stille modslag næste gang, der er afdelings møde, hvis vi er uenige.”En beboer spørger, om der er regler for beboernes hobbyrum, om man må sprøjtemale. Nej svares der, da lugten trænger lige op i lejligheden ovenover.

Dirigenten anfører, at til næste års afdelingsmøde skal vi have en principiel diskussion om

værelseshuslejeniveau og vilkår.

Desuden er der kommet nogle betragtninger om det råderum, bestyrelsen har, men det er

betragtninger bestyrelsen givetvis vil lade indgå i deres overvejelser.

Bestyrelsens beretning sættes til afstemning.2 undlader at stemme. 24 stemmer for. Beretningen er vedtaget.

Vedr. regnskab for 2015 til orientering bemærker kasserer Birgith Sølvblad, at det har været et godt år med stort overskud, som resulterer i 0% i huslejestigning. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorfor regnskabet tages til efterretning.

vedr. driftsbugtet for 2017 bemærker kassereren, at der er stigning i beløb for ptanlagte

vedligeholdelser bl.a. pga. etablering af mekanisk udluftning i baderum, dog uden påvirkning af huslejen.

Majken Kaznelson erindrer, at da hun sad i bestyrelsen, var der opsparet til planlagt renovering af facaden, om den plan er skrinlagt? Hun kunne rigtig godt tænke sig at få lavet en fransk altan og ville i forbindelse.med en sådan renovering så undersøge, om det kunne lade sig gøre, og hvad det ville koste, da altanprojektet ikke bliver til noget. Formand Leif Larsen svarer, at pengene brugt til

omfangsdræn. Facaderenovering, som kun er kosmetisk, er udskudt på ubestemt tid og findes ikke på planen, da vores rådgiver i boligforeningen har rådet til at vente pga. vigtigere ting. Men sotbænkene trænger til opretning, hvilket er planlagt.

Kim Edslev spørger, til de 200.000 kr., som var afsat på tidl. drift- og vedligholdelsesplan til oprettelse af et forbedringsudvalg. Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen, svarer, at en minihelhedsplan skulle iværksættes for pengene, men der kom aldrig noget udspil fra boligforeningen, så de blev trukket ud igen.

En beboer mener, at der i forbindelse med gennemgang af huset blev talt om udluftning på baderum.

Formand Leif Larsen svarer, at mekanisk udluftning er planlagt, og at vi i stedet for fri cirkulation får tvungen cirkulation.

Dirigenten forespørger, om ikke punktet A115 “etablering af mekanisk ventilation” ikke er netop det, der tales om. formand Leif Larsen svarer, at beløbet er afsat til rensning af eksisterende aftrækskanaler. Men teksten antyder noget andet, anføres det af Bent Haupt Jensen. Han understreger, at de formå1, der er sat penge af til på drifts- og vedligeholdelsesplanen for 2017 samt forventningen om, at de pågældende aktiviteter bliver udført, med mindre der er noget der gør, at man er nødt til at udskyde det.

Budgettet for 2OI7 inkl. drift- og vedligeholdelsesplan godkendes enstemmigt. Man går over tit valg af bestvrelsesmedlemmer.

 

 

 

Kasserer Birgith Sølvblad modtager genvalg, og da der ikke er andre forslag, er Birgith genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen modtager genvalg, og da der ikke er andre forslag, er Ulla genvalgt for 2 år.

Til valg af suppleant for 1 år stiller Majken Kaznelson op. lkke andre kandidater stiller op, hvorfor Majken vælges for 2 år.

Under punktet eventuelt bemærker Birgith Sølvblad, at cykelparkeringen under vores halvtag benyttes af cyklister, der ikke bor i ejendommen. Om man ikke kunne skilte med, at det var forbeholdt AAB, afd. 3’s beboere, hvilket man enes om i første omgang. Endvidere Ønskes “døde” cykler fjernet, gerne en gang om året. En foreslår, at “døde” cykler smides ud med storskrald. Ulla Kvist Sørensen svarer, at fjernelse af cykler skal varsles 6 uger før. Samtidig orienterer man politiet, for det er dem, der skal fjerne de herreløse cykler. Og lige nu f ør sommerferien kan det næppe nås, i stedet foreslås, at vi venter til efteråret.

Parkering af ladcykler bringes op. Som det er nu, kan ladcykler ikke parkeres under halvtaget bl.a.

pga. kantstenen, og de vil i så fald optage mindst 3 pladser. En hensigtsmæssig måde at parkere ladcykler på efterlyses hermed. lsær da beboere i stueplan ikke er glade for at have en ladcykelparkeret under deres vindue med de muligheder, det giver.

Annet Jørgensen efterlyser tilmeldinger til loppemarkedet i gården enten lørdag d. 13. eller lørdag d.20. august kl. 10-16. Opslaget herom hænger i alle opgange.

Bent Haupt Jensen takker for god ro og orden og erklærer mødet for afsluttet.

 

Ulla Kvist Sørensen, referent