Ordinært medlemsmøde

ORDINÆRT MEDLEMSMØDE

TORSDAG D. 05.05.11 I AAB, AFD. 3

Formanden byder velkommen til mødet og til Michael Bagge Kuehn fra AAB’s forretningsudvalg.

19 lejemål var mødt op=38 stemmer. I løbet af mødet forlod etmedlem mødet, således at kun 18 lejemål =36 stemmer var til stedeefter budget vedtagelsen.

Valgt til dirigent blev Kim Edslev, der konstaterede, at mødet var lovligt varslet,

Dog var der et punkt der var tilføjet på indkaldelsen af d. 28-4-11nemlig evt.,et punkt som tilsynsmyndigheden i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet skal med på dagsordenen, uden at bestyrelsen var klar over det. lngen protesterede mod ændringen.

Valqt til referent blev Ulla Kvist Sørensen.

Formandens beretning blev fremlagt af formand Leif Larsen.

M.h.t. afhjælpning af fugtproblemer i kældre blev der spurgh hvornår arbejdet begynder. Leif svarede, at arbejdet – sandsynligvis omfangsdræn – vil starte i Korsørgadeenden i år.

Mht. indbrud og hærværk, blev det understreget, at døre altid skal smækkes i lås. Her blev så spurgt om, hvorfor skraldedøren så tit står åbent efter skraldemændenes besøg.

Det er et problem, som bestyrelsen allerede har klaget over, men Leif lovede at gøre det igen.

 

Mht. punktet varmetab via vinduer er planen, at der i 1. omgang skal fuges yderligere. Leif fortalte, at juridisk afd. i Havnegade var kontaktet mhp. retsligt udspil. Men vinduerne er nu ca. 17 år gamle, så det kan være tvivlsomt, hvad der kan komme ud af det. Vedr. vedligeholdelse af tætning lister fortalte Leif, at de skal vaskes med sulfo og smøres med silikone for at holde. En del klagede over, at listerne gik løs.

Michael Bagge Kuehn understreger, at hvis der er fejl og mangler i en bolig, er det beboerens pligt at melde det til bestyrelsen.

Endvidere bliver spurgt, hvorfor varmetab ikke er konstateret tidligere, og Kim svarer, at det ikke tidligere har været teknisk muligt.

 

Afstemning om beretning blev besluttet før yderligere, og beretning blev godkendt enstemmigt.

Punktet varmetab, dokumenteret ved termofotografering blev vist med projektor, hvor rød farve viste varmeudsivning og blå farve kulde. Omkring nogle vinduer var der meget rødt. Fra nogle beboere udmeldes om meget kolde lejligheder og andre har slet ikke det problem.

Michael Bagge Kuehn fra forretningsudvalget understreger, at Skimmelsvamp kan undgås ved at udlufte.

Foreslår tillige, at termofotograferingen indsendes til boligforeningens tekniske afd., så de kulde berørte lejligheder kan udsøges og udbedres, hvilket allerede er sat i gang, svarer Leif.

Kim bemærker, at man for at undgå lejeforhøjelse ved udbedring af varmetab, kan søge at afvikle arbejdet over tid og via konto 116, som er drift- og vedligeholdelsesplanen.

Michael Bagge Kuehn gør opmærksom på, at der kan sørges tillægsbevilling, som er lån af egne midler, til udbedring af dårlige boliger, og at det ikke er noget man bør udsætte.

Der bliver spurgt, om termofotografering kan inddrages i varmeregnskabet, hvilket ikke kan lade sig gør p.t.

Årsregnskab for 2010: Kasserer Mette Bakhauge fortæller, at bestyrelsen som lovet på sidste medlemsmøde er blevet bedre til at kontere og lave flytteregnskab. Selv har hun været i AAB i Havnegade og er blevet undervist samt har været på kursus.

Det er derfor glædeligt, at der nu kan udvises overskud.

Mht. konto 202, renter: Beløbet er udtryk for det afkast, som afdelingen har indestående bl.a. på drift- og vedligeholdelse kontoen Mht. konto 206. ekstraordinære indtægter er et beløb, som er uretmæssigt opkrævet MOMS, og som nu er tilbagebetalt.

Afstemning om budget for 2012: Vedtages enstemmigt.

Michael Bagge Kuehn roser bestyrelsen for, at regnskabet er så fint.

 

Afstemning om indkomne forslag:

Først stemmes om indkøb af projektor, lærred og lille lydanlæg til beboerlokalet, som vil koste ca. 10.000 kr.

Flere mener, at det vil gøre brugen af beboerlokalet mere attraktiv, så man kan spille film, se fodboldkamp og vise billeder til private fester via egen computer. Andre mener, at risikoen for, at grejet bliver ødelagt og genen for beboerne i opgangen ved lyddelen ikke gør det attraktivt.

4 lejemål stemmer imod, 13 stemmer for og 1 stemmer ikke=18 lejemål=36 stemmer.

Forslaget er vedtaget.

Dernæst stemmes om ændring af regler for brug af beboerlokalet, så der må spilles med moderat lydstyrke til k|.23. Ved nogen diskussion nås frem til, at moderat lydstyrke betyder samme styrke, som man lytter til sit fjernsyn i stuen, så naboer ikke kan høre det. 3 lejemål stemmer imod, 13 stemmer for og 2 stemmer ikke=18 lejemål=36 stemmer. Forslaget er vedtaget.

Dernæst stemmes om forslag om reetablering af skorstenene med muligheden for at installere brændeovn. Der kommer mange spørgsmål vedr. brandsikkerhed, indeklima, forurening. Endelig bemærkes det, at skorstene menes fyldt med grus til et vist niveau, og det teknisk set nok ikke er muligt.

Michael Bagge Kuehn bemærker, at for at man skal kunne stemme om et sådant forslag, skal sagen undersøges nærmere mht. tekniske muligheder og økonomi.

Derfor beslutter beboerne, at forslaget er bortfaldet.

Under forslag meddeler Leif, at endnu et forsalg er stillet om rygeforbud på fællesarealer,opgange, loftsgange, kældergange, kældre, vaskerier. imidlertid er det ifølge AAB’s standardhusorden ikke tilladt at ryge i indendørs fællesarealer, hvilket hermed gøres bekendt.

Valq af formand for 2 år: Leif Larsen, som genopstiller, vælges enstemmigt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Annette Juhl Bergkrantz, som genopstiller, bliver valgt.

Lena Jensen opstiller som bestyrelsesmedlem. Flere ønsker, at Kim Edslev også opstiller og vælges, efter at Lena Jensen har trukket sig.

Valq af suppleant til bestyrelsen: Efter at Kim Edslev er blevet valgt som bestyrelsesmedlem, er det nu 2 ledige poster som suppleant. Der vælges imidlertid kun en suppleant, nemlig Marianne Lodberg.

Valq af medlem til repræsentantskabet: Alle bestyrelsesmedlemmer som beboere kan vælges til repræsentantskabet. Leif Larsen har været medlem hidtil og vælges igen enstemmigt.

Valg af suppleant til repræsentantskabet: Kim Edslev opstiller og vælges enstemmigt.

Under punktet eventuelt, som er et punkt som tilsynsmyndigheden i Københavns Borgerrepræsentation har indført behandles uformelle punkter.

Bragt op blev, om den graffiti ejendommens mure er blevet dekoreret med, ikke skulle vaskes af. Jo, det skal den.

Blikkenslageren Taxbøls transportpenge på hver regning er nu reduceret, idet han kun kommer i bygningen onsdage, og transportpengene bliver fordelt på regningerne på de lejligheder, hvor der har været reparationer.

Der foreslås bad i beboerlokalets toilet til brug for overnattende gæster.

Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Ulla Kvist Sørensen
referent