Ordinært medlemsmøde 17-5-2017

Mødet blev holdt i afdelingens beboerlokale i Halsskovgade 7, st.

 

Til stede var: Jette Kragh, medlem af boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse, bestyrelsen for afd. 3, Leif Larsen, Birgith Sølvblad, Liselotte Larsen, Nina Rasmussen og Ulla Kvist Sørensen

samt beboere fra 16 lejemål, repræsenterende 34 stemmer i alt.

 

Formand for AAB, afd. 3 Leif Larsen bød velkommen, gjorde opmærksom på, at mødet blev optaget mhp. referat og gik over til dagsordenens første punkt, valg af dirigent: Jette Krag blev valgt til dirigent. Jette Kragh erklærer mødet for lovligt indvarslet, læser dagsordenen op og konstaterer, at der ikke er indsigelser herimod.

 

Valgt til referent bliver Ulla Kvist Sørensen.

 

Stemmeudvalg vælges ikke, idet Jette Kragh påtager sig at optælle afgivne stemmer.

 

Vedr. beretning for perioden siden sidste møde stilles der spørgsmål om, hvad borde- og bænkesæt til gården har kostet. Leif Larsen svarer, at de har kostet 56.000 kr.

Beretningen godkendes enstemmigt.

 

Vedr. regnskab for 2016 konstaterer kasserer Birgith Sølvblad, at der pga. årets overskud ikke sker huslejestigning i 2018. Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Vedr. budget for 2018 konstaterer dirigenten, at den del af budgettet, som beboerne har indflydelse på er ganske lille i det samlede budget, men da der har været overskud på 452.000 kr. i regnskabet i 2016, er der ikke ændring i huslejen for 2018.

En nyindflyttet beboer undrer sig over, hvorfor hun skal betale for fuld TV-pakke. Formand Leif Larsen svarer, at der pga. den ny lovgivning vedr. TV-tilslutning senere vil blive indkaldt til møde herom, hvor YouSee vil orientere og hvor vi formentlig vil få tilbudt ombygning af sløjfeanlægget til individuel tilslutning. Nuværende TV-pakke er valgt af beboerne engang.

Budgettet for 2018 vedtages enstemmigt.

 

Vedr. forslag om frivillig køkkenmodernisering, stillet af bestyrelsen. Det vil højne standarden af lejlighederne at installere nyt køkken til en moderat huslejestigning. En beboer spørger om reglerne herfor. Leif Larsen svarer, at hvis forslaget bliver vedtaget, skal boligforeningen ansøge Københavns Kommune om godkendelse, hvorefter der optages vistnok et Realkreditlån, der følger lejligheden. Hvilket vil sige, at udgifterne til et moderniseret køkken ved fraflytning overgår til ny indflytter. Opretning af vægge, loft og gulv sker via afd. 3’s drifts- og vedligeholdelsesplan. På spørgsmålet om alle køkkener i hele ejendommen skal udskiftes nu på én gang, uddybes det, at der max kan moderniseres 10 køkkener om året, efter først til mølle princippet og at der årligt er afsat midler på afdelingens DV-plan til istandsættelse af vægge, loft og gulv til 10 køkkener.

En beboer spørger om muligheden for at vælge andre modeller end de 3 modeller foreslået af Svanekøkkener. Der gives kun rabat på disse 3, er svaret.

Endvidere bliver der spurgt om de midler, der tidligere var afsat til nye køkkener. Kassereren svarer, at midlerne er overført til DV-planen til opretning af køkkenvægge etc. Tidl. har vi haft penge til at udskifte 2 køkkener om året. Hvis dette forslag bliver vedtaget har bestyrelsen mulighed for at udskifte køkkenet i flyttelejligheder, hvis det vurderes påkrævet. Huslejen vil så blive hævet de 2-300 kr. for elementerne. Det var der ikke mulighed for før.

Der spørges endvidere om det er muligt kun at vælge en del af køkkenpakken. Leif Larsen svarer, at han vil undersøge det.

Forslaget vedtages énstemmigt.

Vedr. godkendelse af stigning af værelseslejen, stillet af bestyrelsen. En beboer gør indsigelse mod stigning med tilbagevirkende kraft. Dirigenten påpeger, at det skriftlige oplæg nævner, at der blev varslet huslejestigning pr. 01.01.16, så det er gældende for det der stemmes om. Hvis sagen sendes til beboerklagenævnet, hvordan står vi så, spørges der om. Beboeren opfordres hertil, for at få svar.

Grunden til at emnet er til afstemning tages op er, at bestyrelsen lod værelseslejen stige uden at være opmærksom på, at det skulle godkendes af beboerne. Det skal så ske nu.

Stigningen af værelseslejen vedtages, 2 undlader at stemme.

 

Vedr. forslag af nye regler for udlejning af værelser, stillet af bestyrelsen, som begrunder forslaget med at forenkling er nødvendig for at reglerne kan efterleves.

En beboer spøger om, hvordan det skal forstås, at “værelset skal bebos af barnet”. Det er et privilegium, at man kan leje et værelse til et teenagebarn, selvom det ikke i en periode vil sove deroppe, det giver mere råderum i en lille lejlighed. Der svares, at problemet kan opstå, hvis et værelse lejes til et hjemmeboende barn, men bruges til f.eks. kontor el. andet og ikke opgives, selvom barnet er flyttet, samtidig med at andre børn kan stå opskrevet på venteliste. Det har der tidligere været problemer med. Endvidere anføres det, at det har været svært at formulere reglen.

En anden beboer anfører, at det kan være svært for et barn at vænne sig til at bo oppe på loftet, men at værelset sagtens kan bruges til aflastning. Endvidere, at der ikke står, at hvor længe og hvor meget barnet skal bo deroppe – eller for den sags skyld sove.

Opskrivningsalderen 12 år diskuteres ændret til 14 år, men vinder ikke genklang.

Forslaget vedtages énstemmigt.

 

Vedr. forslag om lejeændring for beboerlokalet, stillet af Ulla Kvist Sørensen, foreslås lejen for beboerlokalet nedsat til 100 kr. pr. datodøgn og 125 kr. for lokalet inkl. projektor.

Begrundelsen er, at nuværende leje for én overnatning kommer op på 400 kr., for to 600 kr. Og i betragtning af, at ejendommen ikke behøver at tjene på det, kan lejen godt nedsættes.

Bestyrelsens begrundelse for, at lejen i sin tid blev sat op, var at man ophørte med at kræve depositum, som så skulle tilbagebetales, med mindre der ikke var ordentligt gjort rent. Men den ekstra arbejdsgang blev sløjfet ved lejeforhøjelsen. Indtægten skal blot dække forbrug af elektricitet og vand, og lokalet er udlejet ca. 20 gange om året.

Indtægten for nærværende er 4000 kr. årligt.

En beboer mener, at lokalet tidl. er blevet misbrugt pga. lav leje, og at hvis formuleringen datodøgn ændres til f.eks. kl. 18 på udlejningsdagen til kl. 18 næste dag, så behøver prisen ikke at ændres. Et bestyrelsesmedlem, som synes at sidstnævnte er et godt forslag, supplerer med, at når der ikke betales depositum, kan det indebære, at bestyrelsen skal gøre rent efter en beboer samtidig med, at der forsvinder ting. Hvis prisen sættes ned, bør der også opkræves depositum.

En anden beboer er tilhænger af forslaget pga. prisen, da det ellers kan blive rigtig dyrt at have sin familie på besøg. Og især da muligheden for overnatning i beboerlokalet skulle være en aflastning for de små lejligheder.

Endvidere suppleres med, at da der til beboerlokalet blev indkøbt 2 senge, var det fordi værelserne stadig skulle udlejes som sådan og ikke bruges til gæsteværelser.

Forslaget vedtages, 2 undlader at stemme.

Der efterlyses et regelsæt for udlejning af beboerlokalet. Dirigenten foreslår, at et sådant udarbejdes og godkendes på et medlemsmøde.

Forslaget vedtages, 2 undlader at stemme.

 

Vedrørende forslag om parkeringsbilletter på 24 timer, stillet af Ulla Kvist Sørensen er begrundelsen, at selv om man som beboer ikke har bil og derfor ikke gør brug af parkeringspladserne, er man jo alligevel med til at betale for belægningen. Til gengæld må det være rimeligt, at f.eks. overnattende gæster kan benytte sig af en af parkeringspladserne, hvis det er muligt. Derfor er en parkeringsbillet på 2 eller 6 timer ikke nok, derfor foreslås parkeringsbilletter på 24 timer. Det har tidligere været muligt.

Modargumentet fra 2 bestyrelsesmedlemmer er, at så kan en bil stå parkeret i 3 uger uden at blive flyttet, og da vi kun har 5 pladser, skal det være til beboerne. Hvis beboerne med bil er gæster ude i byen, skal de også betale. Man kan holde på offentlig vej gratis fra lørdag kl. 17 til mandag morgen kl. 8. Har man gæster til middag eller lignende, kan de holde der, hvis der er plads.

En beboer spørger, om parkeringspladserne er personlige eller alles? Der svares, at man skal have en tilladelse til at parkere sin bil på én af de 5 pladser, men man skal samtidig have parkeringslicens fra Kbh.s Kommune. Endvidere spørges om, hvorfor man ophørte med at udlevere 24 timers billetter. Der svares, at det var fordi det blev misbrugt. Spørgeren mener, at det er vigtigt at dele sol og vind lige. Et bestyrelsesmedlem svarer, at det også er vigtigt, at de beboere der bor her, har en plads.

Endvidere ønskes oplyst, hvor mange billetter der udleveres.

Der svares, at det i øjeblikket ikke er aftalt. En beboer oplyser, at hun har bedt om billetter, men så har der ikke været nogen. Formanden oplyser, at der kan gå 3 uger fra han bestiller, til de kommer.

Dirigenten afbryder diskussionen. Det drejer sig om der skal være 24-timers billetter, og ikke om, hvor mange der må udleveres.

Der stemmes om forslaget. Forslaget vedtages, 8 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

 

Der foretages valg til bestyrelsen:

Leif Larsen, som genopstiller som formand for 2 år genvælges, da ingen andre stiller op.

Nina Rasmussen og Liselotte Larsen genopstiller og vælges til bestyrelsen for 2 år uden modkandidater.

Thomas Elegban vælges til bestyrelsen for 1 år i stedet for Ulla Kvist Sørensen, som afgår uden for tur.

Lena Krogh Jensen vælges som suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Leif Larsen vælges til repræsentantskabet i boligforeningen for 2 år.

 

Vedr. punktet eventuelt oplyser en beboer, at hun og hendes nabo har konstateret møl i deres kælderrum under Vordingborggade 24. Efter at have sat mølfælde op og sprøjtet, er der ikke mere møl, men hun opfordrer andre med kælderrum dér til at undersøge det.

 

Afgående bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen bemærker til slut: Jeg flyttede ind i huset i 1978. Der var dengang kakkelovn og koldt vand. Jeg har siden i perioder været med i bestyrelsen. Jeg har boet her, da der kom centralvarme, nye vinduer, nyt tag og omlægning af gård i flere omgange.

Det har været en lang rejse i et hus, som er over 100 år gammelt, og som forhåbentlig holder længe endnu. Husker, på et møde engang da daværende bestyrelsesformand ikke var meget for at bruge udgifter på forbedringer, da det jo snart ville blive revet ned. Men det er et godt gammelt hus, og håber at I er lige så glade som jeg for at bo her. (I parentes skal bemærkes, at da jeg flyttede ind, var min underbo en ældre dame, der som barn var flyttet ind i huset med sine forældre, da det var nybygget. Sommetider, når hun kom hjem fra skole, kaldte hendes mor på hende, så så de kongen (Chr. X) ride forbi ned på Strandboulevarden. Hun var så flyttet ind i huset igen som voksen.)

 

 

Referent Ulla Kvist Sørensen