Ekstraordinært afdelingsmøde

INDLEDENDE NOTE

Som indledning til nedenstående referat vil jeg på bestyrelsens vegne undskylde den sene fremsendelse. Følgende notat skal indlede referatet, så yderligere misforståelser kan undgås. Under skrivning af referatet blev jeg opmærksom på nogle misforhold, der ikke blev taget op, endsige rettet på mødet.

Bestyrelsen var d. 29.05.13 til møde i boligforenningen AAB om underskuddet på driftsbudgettet for 2012 og grunden til dets opståen. På dette møde blev drænprojektets forløb og økonomi samt finansiering drøftet. Desuden den kendsgerning, at bestyrelsen ikke ønskede at underskrive regnskabet for 2012, da det var en forudsætning for drænprojektets gennemførelse, at der var sparet op til det, så det ikke medførte huslejestigning. Mødet resulterede i, at man fra boligforeningens side beklagede begåede fejl, at drænprojektet var gennemført tilfredsstillende og til aftalte pris. Og at det lån, som skulle søges godkendt af Københavns Kommune, skulle dække hele drænprojektet alt inkl., nemlig 3,5 mio. kr., som så skulle afdrages som nævnt i referatet. Dette tilsluttede afdelings-bestyrelsen sig, således at der fremover stadig var et vist råderum på DV-planen. Bestyrelsens begrundelse for ikke at ville underskrive regnskabet for 2012 skulle medsendes til Københavns Kommune.

Resultatet af dette møde var den nyudnævnte regnskabschef Torben Lærkesen ikke orienteret korrekt om inden vores ekstraordinære medlemsmøde, hvilket bestyrelsen burde have sikret sig.

Ulla Kvist Sørensen, referent

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE

D. 18.09.13 I AFD. 3

Formand Leif Larsen bød velkommen til nyudnævnt regnskabschef i boligforeningen AAB Torben Lærkesen samt til de fremmødte beboere, som repræsenterede 42 stemmer.

Kim Edslev bliver valgt til ordstyrer og konstaterer at mødet er lovligt indkaldt.

Dagsordenen i øvrigt består af

Godkendelse af afd. 3’s driftsbudget for 2014.

Torben Lærkesen indleder punktet med at orientere om, at der pga. den manglende opsparing til omfangsdrænet er indledt forhandling med Københavns Kommune om at optage lån til dækning af de udgifter, som gav et underskud på driftsbudgettet i 2012 (1.043 mio. kr., beløb ikke nævnt på mødet) og som skal startes afdraget i 2014 og 2015. Disse afdrag vil være dækket af drifts- og vedligeholdelsesplanen – altså af henlagte midler – således at der ikke sker huslejestigning pga. heraf. I slutning af 2015 udløber et lån (vinduer), og fremover vil disse ydelser blive afdraget på det nye lån.

En beboer indskyder her, at på den ordinære generalforsamling i maj blev det oplyst, at afd. havde et underskud på over 1 mio. kr., som skyldtes regninger, som ikke burde være betalt. Nu nævnes lån på ca. 1,3 mio. kr., som vi skal betale på trods af en fejl begået af AAB, og hvorfor bestyrelsen ikke ville underskrive regnskabet. Regnskabschef Torben Lærkesen og kasserer Majken Kaznelson korrigerer denne opfattelse. Omfangsdrænet er udført og betalt og er ikke blevet dyrere end planlagt, men de opsparede (henlagte) midler var ikke tilstrækkelige, derfor opstod underskuddet på driftsbudgettet for 2012. Fejlen fra AAB’s side var, at man havde tilkendegivet, at der var opsparede midler nok. En af to løsninger blev derfor luftet på den ordinære generalforsamling, enten lån via Københavns Kommune – den løsning, der nu forhandles om – eller lån via Organisationsbestyrelsen i AAB.

Endnu engang anfører et par beboere, at man har forstået det sådan, at omfangsdrænet blev dyrere end planlagt, og at det var derfor der var underskud på driftsregnskabet. Kassereren understreger endnu engang, at det ikke er tilfældet, men at regnskabsproceduren med godkendelse og betaling af regninger, forestået af AAB, har været skyld i miseren.

Regnskabschef Torben Lærkesen forklarer atter, at afdrag på nævnte lån klares via henlagte midler de 2 første år, og når et tidligere lån (vinduer) udløber, vil der i stedet blive afdraget på det nye lån.

Der spørges, om vi så ikke får råd til at udføre arbejder som planlagt. Kim Edslev svarer, at hvis lånet dækker udgiften til det udførte arbejde, vil der stadig være opsparede penge på drifts- og vedligeholdelseskontoen.

Torben Lærkesen anfører, at arbejdet er udført, uden at der har været sparet tilstrækkeligt op, og det skal der så nu. Og det, at der er udkommet et regnskab med ca. 1 mio. kr. i underskud, kan være opfattet, som om det kostede 1 mio., og så løber det løbsk, hvad det tal egentlig dækker.

Kasserer Majken Kaznelson understreger, at det er meget teknisk, hvis man ikke ved så meget om det. Man skal skelne mellem det, der hedder driftsbudgettet (det almindelige husholdningsbudget) og det, der hedder drifts- og vedligeholdelsesbudget (DV-plan), som er opsparede midler, der bruges til store projekter bl.a. vedligehold af ejendommen. Eller man tager et lån. Det lån, der nu udløber, blev optaget, da vi fik nye vinduer.

Det der gik galt (i 2012) var, at vi havde fået at vide, at vi havde opsparet nok til drænprojektet, vi kunne bare gå i gang. Det kostede 1,3 mio. kr. (=nævnt på mødet, det rigtige tal er 3,5 mio. kr.), og så viste det sig, at vi kun havde opsparet ca. 200.000 kr. (=nævnt på mødet, det rigtige tal er 2,5 mio. kr.), hvilket bestyrelsen først fik at vide, da regnskabsåret var afsluttet. Og at vi så havde et underskud på vores driftsbudget på ca. 1 mio. kr. Fejlen er indrømmet, og bestyrelsen har gjort, hvad den kunne for at påpege, hvor det er gået galt. I AAB har man en sag, man ikke er stolt af, og man er nu nogenlunde enige om, at den er landet så fornuftigt, som den kunne. Og det er rigtig beklageligt, at det er blevet misforstået, som at projektet blev dyrere end planlagt, hvilket ikke er tilfældet.

Torben Lærkesen oplyser vedr. drifts- og vedligeholdelsesplanen (det udsendte materiale side 4), som er en plan for, hvilke ting der skal laves, hvornår de skal laves, og hvad de skal koste. En plan, som lægges af afdelingsbestyrelsen og driftsafdelingen i AAB sammen løbende. Meningen er så, at der spares op til disse projekter, der er lagt ind. Man laver planen, så det holdes i budgettet både lodret og vandret. (Det er det der er gået galt med drænprojektet. Der var ikke sat penge nok af. Det er muligt, at der har stået en stor pulje, men de har været øremærket til andre projekter). Planen ajourføres hvert år, så der krydses af, hvad der er lavet, og hvad der er udskudt. Eksempelvis er der til punkt 41, ”bygning, fælles indvendig” afsat 163.000 kr. til specifikke projekter. Hvis de koster lidt mindre eller lidt mere, så har man det beløb at gøre godt med, hvis der bliver lavet en tillægsbevilling. Hvis der skal laves mere end de planlagte projekter, skal pengene tages af driftsbudgettet. Det er det, der er gået galt med drænprojektet, der har ikke været øremærket nok penge til dette.

Budgettet for 2014 viser en huslejestigning på 3%, som baseres på driften i 2012 og den generelle udvikling i priserne. Der er ingen poster, der skiller sig voldsomt ud fra 2012 og 2013 – bortset fra forsikringer, som det bemærkes. Alle AAB-afdelinger har en fælles aftale med et enkelt selskab, som vandt sidst det var i udbud, og som bestemmer prisen. Det bliver der nu kigget på.

Et enkelt punkt bliver ændret fra 2014. De udgifter ved flyttelejligheder, som skal dækkes af afdelingen, bliver fra 2014 lagt på DV-planen. De er tidl. udgiftsført på det alm. driftsbudget, og det har medført dels underskud i år, hvor der har været mange fraflytninger, dels overskud i år, hvor der har været få. Man arbejder på at hensætte midler for at imødekomme den negative indflydelse et underskud kan have, og som kan give huslejestigning. Derfor er der et kraftigt fald i beløbet på konto 115 i forhold til kolonnen i 2013. De 132.000 kr. på DV-planens punkt 31 er hensættelse til afdelingens udgifter i forb.m. flyttelejligheder. Konto 117 ”istandsættelse ved fraflytning”, er den andel, som er hensat (opsparet) via huslejen. Denne konto bibeholdes.

En beboer bemærkede, at på tidl. fremsendte budget til mødet i maj lød konto 116 på 926.000 kr., på den nu fremsendte DV-plan står der 312.000 kr. på konto 116. Kim Edslev svarer, at planlagte projekter – bl.a. slibning og lakering af bagtrapper – er udskudt til senere. Endvidere bemærkes, at beløbet på ”forslag til driftsbudget for 2014” på konto 116 er 1.165.000 kr., medens beløbet anført på DV-plansiden er 679.000 kr. Hvilket indrømmes er en fejl, det er sidstnævnte beløb, der er det rigtige. Og det vil blive rettet og fremsendt med referatet.

Endvidere bemærkes forskellen i beløbsstørrelsen på konto 119 mellem år 2012 og 2014. Der svares, at beløbet skal dække uforudsete udgifter på alle øvrige poster. Det ville under alle omstændigheder være for lidt kun at have 15.000 kr. til uforudsete udgifter.

Endvidere spørges om, når der nu varsles huslejestigninger, stiger lejen på loftsværelser så også? Svaret er, at det er en intern beslutning, hvordan loftsværelser lejes ud, og hvad de skal koste.

Der stemmes om forslag til driftsbudget for 2014.

38 stemmer for

4 stemmer ikke, hvorfor forslaget er vedtaget.

Den korrekte opgørelse over tallene ses her i oversigtsform til orientering:

Samlet udgift til dræn-projektet3.492.034

Hensat i DV-planen for 20122.419.000

Udgift i årsregnskabet for 20121.073.034

Samlet udgift til drænprojekt3.492.034

Godkendt rammebudget3.434.200

Merforbrug 57.834

Drænprojektet kostede altså 3,5 mio. kr., og det er det beløb, der ansøges om finansiering af.

Afstemning om ombygning af antenneanlæg til individuel tilslutning.

Doris Bornet indleder punktet med at sige, at på det ordinære medlemsmøde i maj enedes man om at undersøge muligheden for at ombygge nuværende sløjfeanlæg til individuel tilslutning, og hvad det kunne koste. Det der skal stemmes om er altså, om nuværende sløjfeanlæg skal ombygges til individuel tilslutning. Hvis der stemmes for individuel tilslutning, er der 2 løsninger mulige.

Med nuværende sløjfeanlæg har hvert lejemål et radiostik og et TV-stik, og hvert lejemål modtager samme TV-pakke – fuldpakke – fra samme udbyder, altså ens for alle.

Ved ombygning til individuel tilslutning tilslutning i hvert lejemål, vil man selv kunne bestemme, hvilken udbyder og TV-pakke man ønsker – f.eks. YouSee grund- eller mellempakke, som indeholder færre programmer, og som er billigere i pris, medens fuldpakken ville blive dyrere. Eller man kan vælge en anden udbyder med andre programpakker. Eller helt vælge tilslutning fra, da der efterhånden er en del, der ser TV på internettet.

YouSee har fremsat et tilbud på ombygning af lægget på 165.570 kr.

Hvis afdeling 3 selv vil beholde ejerskabet til anlægget, skal afdelingen selv betale. Evt. kan YouSee yde tilskud på 36.875 kr.

Hvis ejerskabet til anlægget overdrages til YouSee, betaler de ombygningen.

Afdelingens elektriker har også været spurgt, men har ikke kunnet give en eksakt pris, da en del elementer skulle leveres af YouSee.

Fordele og ulemper diskuteres en del, og der udtrykkes en del usikkerhed om, hvad der er at foretrække.

Torben Lærksen fra AAB, indføjer her, at man i boligforeningen er opmærksom på denne problematik, og teknisk afdeling er ved at arbejde på at kaste lys over, hvilke løsninger der kunne være optimale. Udviklingen går jo hurtigt, og tilvalgt løsning i dag, kunne blive en dårlig løsning om kort tid.

Torben Lærkesen foreslår bestyrelsen, at én fra AAB’s driftstekniske afdeling skal komme ud og se på anlægget og give en vurdering af, hvad der var det klogeste at gøre i forhold til den teknologiske udvikling.

Herefter stemmes om ombygning af nuværende antenneanlæg til individuel tilslutning.

10 stemmer for

32 stemmer imod, hvorfor forlaget ikke er vedtaget.

Efter afstemningen meldte Doris Bornet og Nina Rasmussen sig som interesserede i at deltage i mødet med AAB’s driftstekniker, efter at han har vurderet afdelingen antenneanlæg og i den efterfølgende diskussion af punktet på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Det skal her noteres, at optageren var slukket på denne sidste del af mødet, så referat vedr. antenneanlæg er sammenstykket af flere personers hukommelse.

Referent Ulla Kvist Sørensen.