Ordinært medlemsmøde 17-5-2017

Mødet blev holdt i afdelingens beboerlokale i Halsskovgade 7, st.

 

Til stede var: Jette Kragh, medlem af boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse, bestyrelsen for afd. 3, Leif Larsen, Birgith Sølvblad, Liselotte Larsen, Nina Rasmussen og Ulla Kvist Sørensen

samt beboere fra 16 lejemål, repræsenterende 34 stemmer i alt.

 

Formand for AAB, afd. 3 Leif Larsen bød velkommen, gjorde opmærksom på, at mødet blev optaget mhp. referat og gik over til dagsordenens første punkt, valg af dirigent: Jette Krag blev valgt til dirigent. Jette Kragh erklærer mødet for lovligt indvarslet, læser dagsordenen op og konstaterer, at der ikke er indsigelser herimod.

 

Valgt til referent bliver Ulla Kvist Sørensen.

 

Stemmeudvalg vælges ikke, idet Jette Kragh påtager sig at optælle afgivne stemmer.

 

Vedr. beretning for perioden siden sidste møde stilles der spørgsmål om, hvad borde- og bænkesæt til gården har kostet. Leif Larsen svarer, at de har kostet 56.000 kr.

Beretningen godkendes enstemmigt.

 

Vedr. regnskab for 2016 konstaterer kasserer Birgith Sølvblad, at der pga. årets overskud ikke sker huslejestigning i 2018. Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Vedr. budget for 2018 konstaterer dirigenten, at den del af budgettet, som beboerne har indflydelse på er ganske lille i det samlede budget, men da der har været overskud på 452.000 kr. i regnskabet i 2016, er der ikke ændring i huslejen for 2018.

En nyindflyttet beboer undrer sig over, hvorfor hun skal betale for fuld TV-pakke. Formand Leif Larsen svarer, at der pga. den ny lovgivning vedr. TV-tilslutning senere vil blive indkaldt til møde herom, hvor YouSee vil orientere og hvor vi formentlig vil få tilbudt ombygning af sløjfeanlægget til individuel tilslutning. Nuværende TV-pakke er valgt af beboerne engang.

Budgettet for 2018 vedtages enstemmigt.

 

Vedr. forslag om frivillig køkkenmodernisering, stillet af bestyrelsen. Det vil højne standarden af lejlighederne at installere nyt køkken til en moderat huslejestigning. En beboer spørger om reglerne herfor. Leif Larsen svarer, at hvis forslaget bliver vedtaget, skal boligforeningen ansøge Københavns Kommune om godkendelse, hvorefter der optages vistnok et Realkreditlån, der følger lejligheden. Hvilket vil sige, at udgifterne til et moderniseret køkken ved fraflytning overgår til ny indflytter. Opretning af vægge, loft og gulv sker via afd. 3’s drifts- og vedligeholdelsesplan. På spørgsmålet om alle køkkener i hele ejendommen skal udskiftes nu på én gang, uddybes det, at der max kan moderniseres 10 køkkener om året, efter først til mølle princippet og at der årligt er afsat midler på afdelingens DV-plan til istandsættelse af vægge, loft og gulv til 10 køkkener.

En beboer spørger om muligheden for at vælge andre modeller end de 3 modeller foreslået af Svanekøkkener. Der gives kun rabat på disse 3, er svaret.

Endvidere bliver der spurgt om de midler, der tidligere var afsat til nye køkkener. Kassereren svarer, at midlerne er overført til DV-planen til opretning af køkkenvægge etc. Tidl. har vi haft penge til at udskifte 2 køkkener om året. Hvis dette forslag bliver vedtaget har bestyrelsen mulighed for at udskifte køkkenet i flyttelejligheder, hvis det vurderes påkrævet. Huslejen vil så blive hævet de 2-300 kr. for elementerne. Det var der ikke mulighed for før.

Der spørges endvidere om det er muligt kun at vælge en del af køkkenpakken. Leif Larsen svarer, at han vil undersøge det.

Forslaget vedtages énstemmigt.

Vedr. godkendelse af stigning af værelseslejen, stillet af bestyrelsen. En beboer gør indsigelse mod stigning med tilbagevirkende kraft. Dirigenten påpeger, at det skriftlige oplæg nævner, at der blev varslet huslejestigning pr. 01.01.16, så det er gældende for det der stemmes om. Hvis sagen sendes til beboerklagenævnet, hvordan står vi så, spørges der om. Beboeren opfordres hertil, for at få svar.

Grunden til at emnet er til afstemning tages op er, at bestyrelsen lod værelseslejen stige uden at være opmærksom på, at det skulle godkendes af beboerne. Det skal så ske nu.

Stigningen af værelseslejen vedtages, 2 undlader at stemme.

 

Vedr. forslag af nye regler for udlejning af værelser, stillet af bestyrelsen, som begrunder forslaget med at forenkling er nødvendig for at reglerne kan efterleves.

En beboer spøger om, hvordan det skal forstås, at “værelset skal bebos af barnet”. Det er et privilegium, at man kan leje et værelse til et teenagebarn, selvom det ikke i en periode vil sove deroppe, det giver mere råderum i en lille lejlighed. Der svares, at problemet kan opstå, hvis et værelse lejes til et hjemmeboende barn, men bruges til f.eks. kontor el. andet og ikke opgives, selvom barnet er flyttet, samtidig med at andre børn kan stå opskrevet på venteliste. Det har der tidligere været problemer med. Endvidere anføres det, at det har været svært at formulere reglen.

En anden beboer anfører, at det kan være svært for et barn at vænne sig til at bo oppe på loftet, men at værelset sagtens kan bruges til aflastning. Endvidere, at der ikke står, at hvor længe og hvor meget barnet skal bo deroppe – eller for den sags skyld sove.

Opskrivningsalderen 12 år diskuteres ændret til 14 år, men vinder ikke genklang.

Forslaget vedtages énstemmigt.

 

Vedr. forslag om lejeændring for beboerlokalet, stillet af Ulla Kvist Sørensen, foreslås lejen for beboerlokalet nedsat til 100 kr. pr. datodøgn og 125 kr. for lokalet inkl. projektor.

Begrundelsen er, at nuværende leje for én overnatning kommer op på 400 kr., for to 600 kr. Og i betragtning af, at ejendommen ikke behøver at tjene på det, kan lejen godt nedsættes.

Bestyrelsens begrundelse for, at lejen i sin tid blev sat op, var at man ophørte med at kræve depositum, som så skulle tilbagebetales, med mindre der ikke var ordentligt gjort rent. Men den ekstra arbejdsgang blev sløjfet ved lejeforhøjelsen. Indtægten skal blot dække forbrug af elektricitet og vand, og lokalet er udlejet ca. 20 gange om året.

Indtægten for nærværende er 4000 kr. årligt.

En beboer mener, at lokalet tidl. er blevet misbrugt pga. lav leje, og at hvis formuleringen datodøgn ændres til f.eks. kl. 18 på udlejningsdagen til kl. 18 næste dag, så behøver prisen ikke at ændres. Et bestyrelsesmedlem, som synes at sidstnævnte er et godt forslag, supplerer med, at når der ikke betales depositum, kan det indebære, at bestyrelsen skal gøre rent efter en beboer samtidig med, at der forsvinder ting. Hvis prisen sættes ned, bør der også opkræves depositum.

En anden beboer er tilhænger af forslaget pga. prisen, da det ellers kan blive rigtig dyrt at have sin familie på besøg. Og især da muligheden for overnatning i beboerlokalet skulle være en aflastning for de små lejligheder.

Endvidere suppleres med, at da der til beboerlokalet blev indkøbt 2 senge, var det fordi værelserne stadig skulle udlejes som sådan og ikke bruges til gæsteværelser.

Forslaget vedtages, 2 undlader at stemme.

Der efterlyses et regelsæt for udlejning af beboerlokalet. Dirigenten foreslår, at et sådant udarbejdes og godkendes på et medlemsmøde.

Forslaget vedtages, 2 undlader at stemme.

 

Vedrørende forslag om parkeringsbilletter på 24 timer, stillet af Ulla Kvist Sørensen er begrundelsen, at selv om man som beboer ikke har bil og derfor ikke gør brug af parkeringspladserne, er man jo alligevel med til at betale for belægningen. Til gengæld må det være rimeligt, at f.eks. overnattende gæster kan benytte sig af en af parkeringspladserne, hvis det er muligt. Derfor er en parkeringsbillet på 2 eller 6 timer ikke nok, derfor foreslås parkeringsbilletter på 24 timer. Det har tidligere været muligt.

Modargumentet fra 2 bestyrelsesmedlemmer er, at så kan en bil stå parkeret i 3 uger uden at blive flyttet, og da vi kun har 5 pladser, skal det være til beboerne. Hvis beboerne med bil er gæster ude i byen, skal de også betale. Man kan holde på offentlig vej gratis fra lørdag kl. 17 til mandag morgen kl. 8. Har man gæster til middag eller lignende, kan de holde der, hvis der er plads.

En beboer spørger, om parkeringspladserne er personlige eller alles? Der svares, at man skal have en tilladelse til at parkere sin bil på én af de 5 pladser, men man skal samtidig have parkeringslicens fra Kbh.s Kommune. Endvidere spørges om, hvorfor man ophørte med at udlevere 24 timers billetter. Der svares, at det var fordi det blev misbrugt. Spørgeren mener, at det er vigtigt at dele sol og vind lige. Et bestyrelsesmedlem svarer, at det også er vigtigt, at de beboere der bor her, har en plads.

Endvidere ønskes oplyst, hvor mange billetter der udleveres.

Der svares, at det i øjeblikket ikke er aftalt. En beboer oplyser, at hun har bedt om billetter, men så har der ikke været nogen. Formanden oplyser, at der kan gå 3 uger fra han bestiller, til de kommer.

Dirigenten afbryder diskussionen. Det drejer sig om der skal være 24-timers billetter, og ikke om, hvor mange der må udleveres.

Der stemmes om forslaget. Forslaget vedtages, 8 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

 

Der foretages valg til bestyrelsen:

Leif Larsen, som genopstiller som formand for 2 år genvælges, da ingen andre stiller op.

Nina Rasmussen og Liselotte Larsen genopstiller og vælges til bestyrelsen for 2 år uden modkandidater.

Thomas Elegban vælges til bestyrelsen for 1 år i stedet for Ulla Kvist Sørensen, som afgår uden for tur.

Lena Krogh Jensen vælges som suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Leif Larsen vælges til repræsentantskabet i boligforeningen for 2 år.

 

Vedr. punktet eventuelt oplyser en beboer, at hun og hendes nabo har konstateret møl i deres kælderrum under Vordingborggade 24. Efter at have sat mølfælde op og sprøjtet, er der ikke mere møl, men hun opfordrer andre med kælderrum dér til at undersøge det.

 

Afgående bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen bemærker til slut: Jeg flyttede ind i huset i 1978. Der var dengang kakkelovn og koldt vand. Jeg har siden i perioder været med i bestyrelsen. Jeg har boet her, da der kom centralvarme, nye vinduer, nyt tag og omlægning af gård i flere omgange.

Det har været en lang rejse i et hus, som er over 100 år gammelt, og som forhåbentlig holder længe endnu. Husker, på et møde engang da daværende bestyrelsesformand ikke var meget for at bruge udgifter på forbedringer, da det jo snart ville blive revet ned. Men det er et godt gammelt hus, og håber at I er lige så glade som jeg for at bo her. (I parentes skal bemærkes, at da jeg flyttede ind, var min underbo en ældre dame, der som barn var flyttet ind i huset med sine forældre, da det var nybygget. Sommetider, når hun kom hjem fra skole, kaldte hendes mor på hende, så så de kongen (Chr. X) ride forbi ned på Strandboulevarden. Hun var så flyttet ind i huset igen som voksen.)

 

 

Referent Ulla Kvist Sørensen

 

Ordinært medlemsmøde 15-5-2016

Mødet blev afholdt i afdelingens beboerlokale i Halsskovgade 7, st.

Til stede var: Bent Haupt Jensen, boligforeningen AAB’s formand, bestyrelsen for AAB, afd.3 Leif Larsen, Birgith Sølvblad, Liselotte Larsen, Nina Rasmussen og Ulla Kvist Sørensen. samt beboerne fra L3 lejemål=26 stemmer i alt.

Formand for AAB, afd. 3 Leif Larsen indledte med et velkommen og gik straks over til dagsordenens

første punkt valg af dirigent: Bent Haupt Jensen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at møde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Og der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Valgt til referent blev Ulla Kvist Sørensen, som gør opmærksom på, at mødet bliver optaget.

Stemmeoptælling foretages af dirigenten, så der foretages ikke valg af stemmeudvalg.

Vedr. vedtagelse af forretningsorden for afdelinssmøderne i AAB. afd. 3 bemærker formand Leif Larsen, at det omdelte bilag herom er identisk med den forretningsorden, som hidtil har været gældende i afdelingen og anbefaler, at man stemmer for. Bent Haupt Jensen kommenterer, at det har været meget forskelligt, om man har haft forretningsordener i afdelingerne, og over tid er der lavet tilpasninger og afvigelser, og når orginationsbestyrelsen kom ud, var det sjældent, at man havde papir på, hvornår det var foregået. Det er ment som en opsamling, og for afd. 3’s vedkommende er der ingen ændringer, fordi det tidligere er besluttet, at årsregnskabet fremlægges til orientering, at det tidligere er besluttet at afdelingsmødet Referat af ordinært medlemsmøde i AAB, afd. 3 d. 17. maj 2016

vælger repræsentantskabsmedlemmerne samt formand og kasserer. Det er der man kunne have valgt noget andet. Derudover er der valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvis der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samtidig, kan man vælge først det ene, så det andet. Eller man kan vælge 2 bestyrelsesmedlemmer, således at der er kampvalg

mellem alle, der stiller op. I afd. 3 vælges de enkeltvis, så der ingen ændringer, men blot en vedtagelse af en forretningsorden med de tilpasninger, der hele tiden har været. Hvis den foreslåede forretningsorden vedtages gælder den fremover og kan kun ændres via skriftligt forslag.

Forretningsordenen vedtages enstemmigt.

Vedr. beretningen for perioden siden sidste møde eller i øvrigt forhold, der vedrører afdelingen efterlyser dirigenten spørgsmål og kommentarer.

Kim Edslev har bemærkning til stigning af leje på loftsværelser. Han mener at huske, at det blev besluttet på et afdelingsmøde, hvad lejen skulle være, og at det blev besluttet, at der ikke skulle betales varme. Derfor mener han, at bestyrelsen har dikteret nye regler. Dog mener han, at der kan være behov for fornyelse, men at det ville have klædt bestyrelsen at komme med forslag. Formand Leif Larsen anfører, at der siden år 2000 er betalt varme inkluderet i lejen.

Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen svarer, at ikke prisen, men nok reglerne har været diskuteret og bestemt på et afdelings møde. Desuden er priserne ikke sat op i 16 år. Kim Edslev mener, at det blev bestemt dengang, da Lone Holm var formand, og hans anke går ikke på priserne, men måden, det er afgjort på.

Ulla Kvist Sørensen understreger, at i værelseslejen er inkluderet varme og TV-stik, da lejemålene på loftet IKKE er selvstændige lejemå1, da der ikke er køkken eller bad, men udlejes fortrinsvis til beboere med størres børn. Kim Edslev fastholder, at bestyrelsen burde have fremlagt lejestigningen for beboerne, så indsigelser eller forslag kunne komme på bordet. Desuden at gårdmanden kunne forestå rengøringen på loftsværelsesgangene inkluderet i sit arbejde. Ulla Kvist Sørensen svarer, at det i sin tid var værelsesbeboerne selv, der besluttede, at de ville forestå rengøringen, men det bliver ikke gjort. Bestyrelsen har derfor bestemt, at gårdmanden skal forestå rengøringen af værelsesloftsgange og WC-er, da hygiejnen ikke er i orden.

Dirigent Bent Haupt Jensen anfører omkring loftsværelser, at bestyrelsen er fremkommet med velbegrundet beslutning om at sætte prisen op, men at man måske ved næste års afdelingsmøde skulle tage en principiel diskussion vedr. priser og vilkår, så formalia er i orden, hvis det er som Kim Edslev husker, at det har været besluttet på et afdelingsmøde.

Det tilslutter man sig.

En anden anke Kim Edslev fremfører er, at han d. 05. maj har oplevet en parkeringsvagt i færd med at skrive bøde ud til sønnens motorcykel og får at vide, at der klaget over, at motorcyklerne står parkeret som tilfældet er. At han har ringet til Q-park for at forhøre sig, hvilket regler de udstederbøder efter, men har ikke fået svar. Dagen efter finder han et udateret brev uden brevhoved eller underskrift, som bekendtgør ny parkeringsregler. Dirigent Bent Haupt Jensen bemærker, at man ikke skal sagsbehandle.

Kasserer Birgith Sølvblad anfører, at Københavns Kommune d. 01.04.16 har indført betaling for parkering af motorcykler. Hvis vi i vores gade ikke har nogen regler, så vil formentlig hele Østerbros motorcykler parkere her. Vi har plads til 5 biler og 2 motorcykler. Der er udleveret 15parkeringstilladelser til de 5 pladser. Derfor syntes vi, at det var

rimeligt at lave regler om, at der ikke skulle holde motorcykler på bilpladserne, men kun der, hvor der er plads til 2 motorcykler. Desuden er der regel om, at hvis en husstand i AAB, afd. 3 har Z biler, kan man kun få parkeringstilladelse til den ene. Familie med både bil og motorcykel, kan få tilladelse til en bil og en motorcykel. Endelig har man bil, skal man samtidig have licens til offentlig parkering, da man ikke har en fast parkeringsplads i vores gade.

Kim Edslev opponerer mod, at bestyrelsen ikke har diskuteret reglerne med beboerne, hvilket tages til efterretning.

En beboer anfører, at diskussionen synes at køre i 2 spor. Dets det, at reglerne ikke er forelagt beboerne, hvilket er taget til efterretning. Dels hvad indholdet af reglerne skulle være. En anden anfører, at Kim Edslev kunne være kommet med et ændringsforslag inden for tidsrammen, hvilket han mener ikke kunne lade sig gøre, da det omdelte ikke var dateret.

Det foreslås, at Kim Edslev kommer med et ændringsforslag til parkeringsreglerne ved næste medlemsmøde. En anfører, at uenigheden om reglerne måske består i, at der ikke må holde motorcykler på bilparkeringspladserne i vores del af gaden, hvilket synes at være en effektiv udnyttelse af pladserne.

Dirigent Bent Haupt Jensen anfører, at bestyrelsen som nævnt har besluttet regler for parkering uden at spørge beboerne, da de har skønnet, at det var den bedste udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser. Det kan man være enig eller uenig i. Derudover er der det principielle, og hvis det

skal ændres, må der komme et ændringsforslag til næste år. Ud fra det hørte, mener han, at der har været mulighed for det.

En beboer understreger, at parkeringspladserne er private, om det så ikke betyder at Kommunens regler kun gælder uden for Halsskovgade. Birgith Sølvblad fortæller, at før Q-park overtog parkeringen kom alle mulige og parkerede gratis i Halsskovgade samt holdt langtidsparkeret, når de skulle ud at rejse. Derfor er de gældende regler efter aftale med Q-park.

En anden beboer anfører, at diskussionen virker som om, at det er et spørgsmål om, hvor går grænsen for, hvad bestyrelsen kan beslutte selv. Nogle ting må de jo kunne beslutte.

Majken Kaznelson, som tidligere har været kasserer, antører: “Så snart det koster penge, bliver alle beboere inddraget, da de bliver forelagt et budget, hvor der afsat penge til f.eks. nye vaskemaskiner.

Så der kan man gøre indsigelse mod, at der indkøbes nye vaskemaskiner. Men så snart der kommer følelser ind over, uanset om det koster penge eller ej, så har man jo altid muligheden at stille forslag på afdelingsmøderne. Bestyrelsen er nødt til at have et vist handlerum for at hverdagen kan fungere.

Personligt har jeg ikke modtaget skrivelsen om parkeringsreglerne, men synes, at der er fint, at der pladser til dem, der har bor i afdelingen. Synes til gengæld, at det er irriterende, at det ikke er plads til min cykel i cykelstativet, fordi andre der bor rundt omkring også gerne vil parkere under halvtaget.

Skrivelsen om parkeringsreglerne kunne man have delt ud, så der havde været en chance for at komme med modforslag og indsigelse.

Bestyrelsen har et mandat i budgettet til at disponere over de penge, der er til rådighed. lnden for den ramme er man nødt til at træffe nogle beslutninger. Så må man vurdere, om det er så indgribende, at det skaltages op på afdelings mødet. Endvidere sørge for at holde beboerne orienteret enten ved opslag eller sedler i postkassen, så der er en mulighed for at stille modslag næste gang, der er afdelings møde, hvis vi er uenige.”En beboer spørger, om der er regler for beboernes hobbyrum, om man må sprøjtemale. Nej svares der, da lugten trænger lige op i lejligheden ovenover.

Dirigenten anfører, at til næste års afdelingsmøde skal vi have en principiel diskussion om

værelseshuslejeniveau og vilkår.

Desuden er der kommet nogle betragtninger om det råderum, bestyrelsen har, men det er

betragtninger bestyrelsen givetvis vil lade indgå i deres overvejelser.

Bestyrelsens beretning sættes til afstemning.2 undlader at stemme. 24 stemmer for. Beretningen er vedtaget.

Vedr. regnskab for 2015 til orientering bemærker kasserer Birgith Sølvblad, at det har været et godt år med stort overskud, som resulterer i 0% i huslejestigning. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorfor regnskabet tages til efterretning.

vedr. driftsbugtet for 2017 bemærker kassereren, at der er stigning i beløb for ptanlagte

vedligeholdelser bl.a. pga. etablering af mekanisk udluftning i baderum, dog uden påvirkning af huslejen.

Majken Kaznelson erindrer, at da hun sad i bestyrelsen, var der opsparet til planlagt renovering af facaden, om den plan er skrinlagt? Hun kunne rigtig godt tænke sig at få lavet en fransk altan og ville i forbindelse.med en sådan renovering så undersøge, om det kunne lade sig gøre, og hvad det ville koste, da altanprojektet ikke bliver til noget. Formand Leif Larsen svarer, at pengene brugt til

omfangsdræn. Facaderenovering, som kun er kosmetisk, er udskudt på ubestemt tid og findes ikke på planen, da vores rådgiver i boligforeningen har rådet til at vente pga. vigtigere ting. Men sotbænkene trænger til opretning, hvilket er planlagt.

Kim Edslev spørger, til de 200.000 kr., som var afsat på tidl. drift- og vedligholdelsesplan til oprettelse af et forbedringsudvalg. Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen, svarer, at en minihelhedsplan skulle iværksættes for pengene, men der kom aldrig noget udspil fra boligforeningen, så de blev trukket ud igen.

En beboer mener, at der i forbindelse med gennemgang af huset blev talt om udluftning på baderum.

Formand Leif Larsen svarer, at mekanisk udluftning er planlagt, og at vi i stedet for fri cirkulation får tvungen cirkulation.

Dirigenten forespørger, om ikke punktet A115 “etablering af mekanisk ventilation” ikke er netop det, der tales om. formand Leif Larsen svarer, at beløbet er afsat til rensning af eksisterende aftrækskanaler. Men teksten antyder noget andet, anføres det af Bent Haupt Jensen. Han understreger, at de formå1, der er sat penge af til på drifts- og vedligeholdelsesplanen for 2017 samt forventningen om, at de pågældende aktiviteter bliver udført, med mindre der er noget der gør, at man er nødt til at udskyde det.

Budgettet for 2OI7 inkl. drift- og vedligeholdelsesplan godkendes enstemmigt. Man går over tit valg af bestvrelsesmedlemmer.

 

 

 

Kasserer Birgith Sølvblad modtager genvalg, og da der ikke er andre forslag, er Birgith genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Ulla Kvist Sørensen modtager genvalg, og da der ikke er andre forslag, er Ulla genvalgt for 2 år.

Til valg af suppleant for 1 år stiller Majken Kaznelson op. lkke andre kandidater stiller op, hvorfor Majken vælges for 2 år.

Under punktet eventuelt bemærker Birgith Sølvblad, at cykelparkeringen under vores halvtag benyttes af cyklister, der ikke bor i ejendommen. Om man ikke kunne skilte med, at det var forbeholdt AAB, afd. 3’s beboere, hvilket man enes om i første omgang. Endvidere Ønskes “døde” cykler fjernet, gerne en gang om året. En foreslår, at “døde” cykler smides ud med storskrald. Ulla Kvist Sørensen svarer, at fjernelse af cykler skal varsles 6 uger før. Samtidig orienterer man politiet, for det er dem, der skal fjerne de herreløse cykler. Og lige nu f ør sommerferien kan det næppe nås, i stedet foreslås, at vi venter til efteråret.

Parkering af ladcykler bringes op. Som det er nu, kan ladcykler ikke parkeres under halvtaget bl.a.

pga. kantstenen, og de vil i så fald optage mindst 3 pladser. En hensigtsmæssig måde at parkere ladcykler på efterlyses hermed. lsær da beboere i stueplan ikke er glade for at have en ladcykelparkeret under deres vindue med de muligheder, det giver.

Annet Jørgensen efterlyser tilmeldinger til loppemarkedet i gården enten lørdag d. 13. eller lørdag d.20. august kl. 10-16. Opslaget herom hænger i alle opgange.

Bent Haupt Jensen takker for god ro og orden og erklærer mødet for afsluttet.

 

Ulla Kvist Sørensen, referent

Ekstraordinært afdelingsmøde 22-8-2017

ekstraordinært afdelingsmøde ifm. ny lovgivning på tv-området tirsdag d. 22. august 2017

  1. Birgith Sølvblad valgt til dirigent. Mødet rettidigt og lovligt indkaldt.
  2. Oplæg fra repræsentant for YouSee: Pga. lovkrav skal vi ombygge sløjfeanlæg til stikledningsanlæg fra 1. januar 2018. Ombygningen koster 187.073,- kr, som YouSee betaler mod en ny 5-årig aftaleperiode. Der er et flaskehalsproblem, da mange anlæg skal ombygges. YouSee kan ikke love, at ombygningen er klar til 1. januar, men den er sat i gang og udføres hurtigst muligt. Så snart anlægget er installeret, er der fuld frihed: man kan enten fravælge tv-pakken, eller vælge mellem grundpakke, mellempakke eller fuldpakken. Priser kan ses på YouSee’s hjemmeside. Bland-selv tv og ekstra kanaler: Man ser via programkort og kortlæser.

Der blev informeret om bland-selv pakker og om tv bokse. Prisen på tv bokse er 30.-kr. mdr.

Vi stemmer, om vi vil tage imod YouSee’s tilbud: Der er mødt 20 lejemål op. Der er 3 fuldmagter. Der er 44 stemmer for og en enkelt stemme blank. Forslaget er dermed vedtaget. Bestyrelsen vil igangsætte det hurtigst muligt.

Interesserede kan få udleveret oversigt over kanalsammensætning i m.v. kontortiden.

Referent: Nina Rasmussen