Ordinært medlemsmøde 15-5-2019

         Referat af ordinært afdelingsmøde den 15. maj 2019

  1. Jette Kragh fra organisationsbestyrelsen i AAB blev valgt som dirigent.
  2. Egentligt stemmeudvalg blev ikke vurderet som nødvendigt. Til stede var 36 stemmeberettigede.
  3. Nina Bock Rasmussen blev valgt som referent.
  4. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens omdelte beretning for perioden siden sidste møde.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

  • Der var ingen spørgsmål til orientering for regnskab. Det blev kommenteret, at det var et flot regnskab uden huslejestigning. Regnskabet blev taget til efterretning.
  • I forbindelse med godkendelse af driftsbudget for 2020 bliver der spurgt til situationen omkring køkkener: Bestyrelsen fortæller, at et køkken stadig max må koste 50.000,-. Afdelingen betaler ca. 25.000 til modernisering af vægge, loft mv. Resten pålægges lejer via en huslejestigning på ca. 300,- pr. md. Der er lige igangsat et første ”prøvekøkken” efter en meget lang og besværlig indledende proces, hvor det bl.a. har svært at finde køkkenfirmaer, der kunne levere køkken til ”kun” 50.000,-. Birgith Sølvblad fortæller, at bestyrelsen giver besked, når der for beboerne bliver åbnet for først-til-mølle princippet mht. ansøgning om nyt køkken. Driftsbudgettet for 2020 enstemmigt godkendt.
  • A: Husorden: Ejendommens aktuelle husorden er aldrig blevet formelt vedtaget, hvilket AAB nu pålægger os at gøre. Det foreslås at bytte om på rækkefølgen af mødets punkt a, b og c, således at forslag om hund i gården kommer med i den aktuelle husorden. Dette vedtages.

B: Tilladelse til hund i gården: Kim Edslev påpeger, at selv om forslaget er tiltalende, ser han problemer med at hundene kan gø, med eventuelle efterladenskaber og problemer, hvis en hund kommer til at bide et barn. Kim foreslår som en mellemløsning en forsøgsordning på 1 år. Marie-Louise Riddersborg påpeger, at der kan komme til at lugte af tis (hanhunde strinter), samt at nogle mennesker er bange for hunde – og at alle skal kunne være i gården. Det påpeges også, at det ønskede ”hundehjørne” er det bedste solhjørne, hvor der er dejligt for alle at kunne sidde. Nina Rasmussen siger, at der tidligere har været problemer med, at folk anvist af kommunen ikke har styr på deres hunde. Det kan potentielt også give store problemer i gården med hund.

6 stemmer for. 14 stemmer imod. 10 undlader at stemme. Forslaget forkastes.

C: Forslaget har næsten samme ordlyd ifølge dirigenten: ”Tilladelse til hund i gården i lukket område”. Kim påpeger, at forslaget er uklart, da man ikke ved, om man stemmer for et permanent forslag eller en prøveperiode. Marie-Louise udtrykker, at problemerne er de samme, bl.a. med tis. Lise-Lotte påpeger, at børn også tisser i gården. Marie -Louise mener ikke, at man kan sidestille børns og hundes rettigheder i gården. Sune Roed udtrykker bekymring for potentielle ”hjemløse-typer” i gården, som ikke har styr på deres hunds adfærd.

Marie-Louise fortæller om de forhenværende problemer i Vordingborggade 24, hvor en tidligere hjemløs lejer med hund ikke magtede at passe hunden, så den gøede, gjorde og tissede i opgangen mv. og var udsat for misrøgt. Det tog over 2 år med rigtig mange klager, før den pågældende lejer flyttede ud. Og kommunen respekterer ikke ejendommens restriktioner om hunderacer, så der kommer folk ind med store hunde.

Sune påpeger, at det er en lille gård, og det kommer til at tage noget plads, som børnene ellers alle kunne have glæde af. De mister dermed noget bevægelsesrum.

Lise-Lotte fortæller, at det kunne være rart at mødes i gården, da der er koldt på gaden. Der vil være plads til alle i gården, og man vil også kunne bruge ”hundehjørnet”, hvis man har gæster mv. Børnene må også bruge hjørnet.

Kim påpeger, at placeringen også kunne være en anden i gården, fx i den modsatte ende.

Forslaget vedtages indtil næste medlemsmøde eller indtil eventuel indkaldelse til ekstraordinært møde.

Forslaget vedtages med 16 stemmer for, 14 imod og 6 blanke stemmer.

Dirigenten påpeger, at afdelingsbestyrelsen skønner, om det går godt med forslaget. På næste medlemsmøde skal ”hund i gården i indhegning” så endeligt vedtages.

Det siges bagefter, at det vedtagne forslag er uklart mht. placering af hundehjørnet – det kunne også være i et andet hjørne af gården.

Husorden (det oprindelige forsalg A) vedtages med 24 stemmer for, 0 imod og 12 blanke stemmer.

  • a: Afdelingsformand Leif Larsen genvalgt

b: Afdelingsbestyrelsesmedlem Merete Lykkestrup vælges

c: Afdelingsbestyrelsesmedlem Liselotte genvælges

d: Lena Jensen genvælges som suppleant

Eventuelt: det påpeges, at gulvene knirker meget og kunne trænge til udskiftning. Leif Larsen siger, at det må bestyrelsen forsøge at få ind i ejendommens 10-års plan. Det koster ca. 70.000 per lejemål.

Bestyrelsen understreger, at der ikke må ryges på trapperne eller i vaskekælderen, hvilket man bedes respektere.

Referent: Nina Bock Rasmussen